MESCİDİL HARAM NE DEMEK?

MESCİDİL HARAM NE DEMEK?

MESCİDİL HARAM NE DEMEK?

MESCİDİL HARAM NE DEMEK?

Mescidil Haram ne demek? Mescidi Haram neresidir? Mescidi Haram Kuran’da geçiyor mu? Yeryüzündeki ilk mescid hangisidir? Mescidi Haram’ın mimari tarihçesi nedir? İslam’da Mescidil Haram’ın ehemmiyeti ve erdemi nedir? Mescidi Haram’da yapılan imanın erdemi nedir? Mescidil Haram ile alakalı kısaca bilgiler…

Kur’ân-ı Kerîm’de on beş yerde “el-mescidü’lharâm” deyimiyle geçmektedir.

Mescidi Haram Neresidir?

Mekke’de Kâbe’yi abluka eten ve iman için kullanılan alanın yanı gizeme Mekke veya Mekke Haremi hedeflenir. İslâm evvelinde Mekke kent tasarıyı Kâbe merkezli olarak hakikatleştirilmiş, siyasî ve İçtimaî yaşamın tam işlevlerinin yerine getirildiği bir merkez olarak Kâbe’nin bulunduğu alana geçişi sağlayan kapılar konulmuştu.

Yeryüzünde Öğrenilen İlk Mescid

Yeryüzünde öğrenilen ilk mescid olan Mescid-i Harâm, Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ve Hz. Ebû Bekir -radıyallâhu anh- zamanında rastgele bir farklılığa uğramadan kullanılmaya devam edildi. Hz. Ömer -radıyallâhu anh- yarıyılında etrafındaki bazı konutlar istimlâk edilerek büyük oranda genişletildi ve çevreyi göğüs hizasında bir duvarla çevrildi.

Hz. Osman -radıyallâhu anh- zamanında yine genişletilen ve 4482 m2’lik bir alana erişen Mescid-i Harâm’a ilk revak bu genişletmede yapıldı. Bundan sonra bir hayli kere hakikatleştirilen genişletmelerde Mescid-i Harâm’ın merkezindeki Kâbe’nin yer aldığı sarih avlu korunmuş ve tam faaliyetlerde Kâbe’nin merkezde bulunmasına itina gösterilmiştir. Mescid-i Harâm, Abbâsî halifelerinden Muktedir-Billâh zamanında 918’de hakikatleştirilen ıslahat ve genişletme sonunda 27850 m2’lik bir alana, kapı rakamı da on dokuza ulaştı.

Mescidil Haram’ın Kısaca Mimari Tarihçesi

Abbâsîler’den Suûdîler zamanına kadar hakikatleştirilen faaliyetler Mescid-i Harâm’ın iç tertip etmesiyle alakalı olup bu alan ve yapı korunmuş, Mescid-i Harâm mimari açıdan kesin biçimini Osmanlı padi-şahlarından II. Selim ve III. Murad zamanında almıştır. 1576’da sıradan yarıyıl Osmanlı mimari üslûbuna göre tertip edilen Harem-i Şerif’in daha önceki düz ahşap çatısı yerine çok rakamda konik kubbe inşa edildi. Bu sırada avlunun sarih bir alan olması özelliği korunurken ikinci bir avluya bir dizi revakla geçen minik çaplı müzehhep alemli kubbeler kullanıldı. Harem-i Şerifin doğu duvarı başta olmak üzere muhtelif yerleri hüsn-i hat misalleriyle tezyin edildi. Avlunun ve iç kısma geçilen ilk direklerin üst taraflarına her beş direkte Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in adı gelecek biçimde yığınlar yapıldı ve kapıları üzerine Mescid-i Harâm’la alakalı âyetler hakkedildi. Kanûnî Sultan Süleyman zamanında başlanan tavaf alanı metâf ile ana kapıların bulunduğu yerlerin mermerle döşenmesi işi III. Murad 1574-1595 zamanında tamamlandı.

1955’te başlatılan ve Safâ ile Merve arasındaki sa’y yolunun da mes’â Mescid-i Harâm’a birleştirildiği genişletmede iç avlu kısmı üç katlı olarak planlanmış ve minareler dışında Harem-i Şerif’in OsmanlIlar zamanındaki yapısı korunarak ilâve edilen kısım ona bitiştirilmiştir. 1976 senesine kadar dört merhalede bitirilen bu imardan sonra Mescid-i Harâm’ın alanı 160.168 m2’ye erişmiştir. 1988’de başlatılıp 1993’te bitirilen genişletme sırasın-da, Kâbe merkezli mimari üslûbu korunan Mescid-i Harâm’ın iki katı ile damının toplam alanına mescid dışındaki avlunun da ilâve edilmesiyle genel alanı 400.000 m2‘ye erişmiş, aynı anda takribî 1 milyon şahsın namaz kılmasına taban hazırlanmıştır. Toplam doksan beş girişi olan Mescid-i Harâm’ın yeni biçiminde Osmanlı sıradan yarıyıl mimari özelliklerini taşıyan kolon başlıkları ile mukarnas, kemer, korniş, yardım ve tavan tezyinatının yerini ağırlıklı olarak Kuzey Afrika ve Endülüs üslûbu almış, yalnızca OsmanlI yarıyılı revakları muhafaza edilmiştir.

İslam Dünyasinde Minare İlk Kimler Tarafından Yapılmıştır?

İslâm dünyasında minare ilk kez Emevîler yarıyılından itibaren cami ve mescidlere ilave edilmişse de Mescid-i Harâm’a bu yarıyılda minare yapıldığı hususu besbelli değildir. Abbâsîler yarıyılında Mescid-i Harâm’ın dört adet minaresi bulunuyordu ve başmüezzin bâbülumre minaresinde ezan okumaya başlar, öbür üç minaredeki müezzinler onu takip ederdi. Daha sonra başmüezzin zemzem kubbesinin üzerinde ezan okumaya başladı ve öbür minarelerdeki müezzinler onu takip ettiler. Memlükler minare rakamını beşe çıkardılar. Osmanlı yarıyılında Harem-i Şerif’in minarelerinin rakamı tavaf rakamıyla eşitlenerek yediye çıkarıldı.

Emevîler yarıyılına kadar hutbeler Hatîm’in üzerinden okunuyordu. Bu yarıyıldan itibaren Makâm-ı İbrâhim’in yanma konulan minber hutbelerde kullanılmaya başlandı. Kanûnî Sultan Süleyman tarafından armağan edilen mükemmel mermer minberin, 1963’te evvel bulunduğu yerden 7 m. doğuya alınması ve daha sonra da kaldırılmasıyla hutbeler portatif minberler üzerinden okunmaya başlamıştır. Bundan sonra metâf alanında yalnızca vitrin mahfazası içinde Makam-ı îbrâhim kalmış, XX. asrın başlarında çekilen resimlerde görülen mezheplere ait makamlar Mâkamât-ı erbaa, zemzem binası, Bâbüsselâm ve biri muvakkithane, öbürü kütüphane olarak kullanılan iki kubbe kaldırılmıştır.

İslam’da Mescidi Haram’ın Ehemmiyeti ve Erdemi

Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, yeryüzünde öğrenilen ilk mescidin Mescid-i Harâm olduğu biçimindeki Kur’ân âyetine Âl-i İmrân 3/96 vurgu yaptıktan sonra Buhârî, “Enbiyâ”, 10, 40; Müslim, “Mesâcid”, 1-2 yeryüzün-de ziyaret edilmeye bedel üç mescidden birinin Mescid-i Harâm olduğunu ötekileri Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Aksâ, bundan dolayı burada yapılan imanın öbür mescidlerde yapılandan daha erdemli sayıldığını bildirmiştir Buhârî, “Fazlü’s-salât fî mescidi Mekke ve’l-Medîne”, 1; Müslim, “Hac”, 511-513. Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Mescid-i Nebevîde kılınan namazın Mescid-i Harâm hariç öbür yerlerde kılınan namazlardan bin kat, Mescid-i Harâm’da kılınan namazın ise Mescid-i Nebevîde kılınandan surat kat daha erdemli olduğunu haber vermiştir Müsned, IV,5; Heysemî, IV,4. Bunları destekleyen bir öbür hadiste de Mescid-i Harâm’da kılman namazın başka mescidlerde kılanan namazdan surat bin kez daha erdemli olduğu haber verilmiştir îbn Mâce, “İkâme”, 195; Heysemî, IV,7.

Kaynak: Diyanet

BENZER YAZILAR

KABE-İ MUAZZAMA

KABE KAPISI

HACERÜL ESVED TAŞI

MAKAMI İBRAHİM NEDİR?

HAREM BÖLGESİ NERESİDİR?

KABE’DEKİ ALTINOLUK NEDİR?

MÜLTEZEM NEDİR? MÜLTEZEM NERESİ?

ŞAZİRVAN NEDİR?

HİCR NEDİR?

KABE ÖRTÜSÜ NEDİR?

KABE HİZMETLERİ NELERDİR?

SURRE NE DEMEK?

KABE’NİN KISACA TARİHİ

KABE’NİN TARİHİ VE BÖLÜMLERİ

KABE İLE ALAKALI ÖĞRENMENİZ GEREKEN 13 ŞEY

KIBLE NEDEN MESCİD – İ AKSA’DAN KÂBE’YE DÖNDÜ?

sizlere IslamıYaşıyorum.com farkıyla sunulmuştur .
Dualar ve Anlamları

Rüya Tabirleri

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: