HZ. İSA A.S. DÜNYAYA TEKERRÜR GELECEK Mİ?

HZ. İSA A.S. DÜNYAYA TEKERRÜR GELECEK Mİ?

HZ. İSA A.S. DÜNYAYA TEKERRÜR GELECEK Mİ?

HZ. İSA A.S. DÜNYAYA TEKERRÜR GELECEK Mİ?

Hz. İsa’nın a.s. dünyaya tekerrür gelmesi nasıl olacak? Ayet ve hadislerle İsa Aleyhisselam’ın dünyaya tekerrür inişi ve yapacakları.

Hazret-i Îsâ -aleyhisselâm- İsrâiloğulları’na peygamber olarak sevk edilmiştir. Allâh’ın kudretinin bir yapıtı olarak babasız hâlde dünyaya gelmiş ve kendisine bir hayli mûcize verilmiştir. İsrâiloğulları evvel onu palavracılıkla ithâm etmişler, sonra çarmıha germek istemişler, ancak Allah Teâlâ onu kurtararak kendi katına yükseltmiştir.

HZ. İSA A.S. GÖĞE Mİ YÜKSELTİLDİ?

Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmelerde şöyle emreder:

“Ve «Allâh’ın elçisi Meryem oğlu Îsâ’yı can verdirdik» demeleri suratından İsrâiloğulları’nı lânetledik. Hâlbuki onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri onlara Îsâ gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilâfa düşenler, bundan dolayı bütün bir tereddütlük içindedirler. Bu hususta zanna uymak dışında hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve netlikle onu öldürmediler. Bilâkis Allah onu Îsâ’yı kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir.” en-Nisâ, 157-158

“Allah emretmişti ki: «Ey Îsâ! Seni vefât ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim, seni inkâr edenlerden temizleteceğim ve sana uyanları kıyâmete kadar kâfirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz Bana olacak. İşte o zaman, ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda Ben hükmedeceğim.»” Âl-i İmrân, 55

 İslâm âlimleri bu âyetler ışığında Hazret-i Îsâ’nın semâya yükseltildiğinde ittifak etmişlerdir. Fakat bu yükseltilmenin yalnızca ruhla mı, yoksa ruh ve beden birlikte hâlde mi olduğu hususunda ihtilâf etmişlerdir.

Kur’ân-ı Kerîm’de Hazret-i Îsâ’nın yeryüzüne ineceğine işaret eden âyetler vardır. Yukarıyada zikrettiklerimize ilâveten, bu âyet-i kerîmelerde de şöyle emredilmektedir:

“Ehl-i kitaptan her biri, vefatından evvel ona emin îmân edecektir. Kıyâmet gününde de o, onlara tanık olacaktır.” en-Nisâ, 159

“Kuşkusuz ki o Îsâ -aleyhisselâm-, kıyâmetin ne zaman kopacağının bilgisidir. Ondan hiç kuşku etmeyin ve Bana yatıl; zira bu, dosdoğru yoldur.” ez-Zuhruf, 61

HZ. İSA’NIN A.S. TEKERRÜR DÜNYAYA GELMESİ

Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz hadîs-i şerîflerinde şöyle emretmişlerdir:

“Nefsim kudret elinde olan Allâh’a yemin ederim ki, Meryem oğlu Îsâ’nın adâlet sahibi olarak inmesi yakındır. O inecek, haçı kıracak Hristiyanlığın kararsız olduğunu îlân edecek, domuzu öldürecek,[1] cizyeyi kaldıracak din olarak yalnızca İslâm kalacak. O zaman mülk o kadar artacak ki, kendisine zekât ya da sadaka verilmek istenen kimse onu kabul etmeyecek.” Buhârî, Büyû‘ 102, Mezâlim 31, Enbiyâ 49; Müslim, Îman 242, 243, 247, Hac 216, Fiten 34, 39, 110[2]

“Ümmetimden bir grup, hak için muzaffer biçimde gayrete kıyâmet gününe kadar devam edecektir. O zaman Meryem oğlu Îsâ da iner.

Müslümanların yönetçisi;

«–Gel bize namaz kıldır!» der.

Fakat Îsâ -aleyhisselâm-;

«–Hayır!» der. «Allâh’ın bu ümmete bir ikrâmı olarak siz birbirinize emîrsiniz!» emreder.” Müslim, Îmân, 247

Hazret-i Îsâ -aleyhisselâm-’ın yeryüzüne ineceğine ve İslâmî kararları tatbik edeceğine dair, daha pek çok hadîs-i şerîf bulunmaktadır.[3]

Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in son peygamber olması, O’ndan sonra bir peygamber gelmemesi hakîkati ile Îsâ -aleyhisselâm-’ın nüzûlü arasında bir tenâkuz yoktur. Çünkü Îsâ -aleyhisselâm- Cenâb-ı Hakk’ın yeni emirlerini şartname etmek üzere gelen bir peygamber olarak değil, Resûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in getirdiği dîni yaşayan ve tatbik eden “âdil bir hakem” sıfatıyla yeryüzüne inecektir.

Kaynaklarda, kıyâmete yakın bir zamanda Yahudîlerin Müslümanlarla savaşacağından da bahsedilmektedir. Bunun Hazret-i Îsâ’nın nüzûlünden sonra olacağı kaydedilmektedir.

Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle emretmişlerdir:

“Mutlakâ Yahudîlerle savaşacak ve onları öldüreceksiniz. Hattâ bir kaya dahi:

«‒Ey Müslüman, işte bir Yahudî! Arkamda saklanıyor; gel, onu öldür!» diyecek.” Müslim, Fiten, 79-82

Başka Bir Deyişle o gün, Yahudîlerin arda saklandığı her şeyi Allah Teâlâ konuşturacak.

Diğer rivâyetlerde de şöyle emredilmektedir:

“Yahudîler sizinle savaşacak ve siz onlara gâlip kılınacaksınız…” Müslim, Fiten, 81

“Müslümanlarla Yahudîler savaşıp, Müslümanlar onları öldürmedikçe kıyâmet kopmaz! Hattâ bir Yahudî bir taşın ve ağacın arkasına saklanır; ağaç veya taş:

«‒Ey Müslüman, ey Allâh’ın kulu! İşte bir Yahudî! Arkamda saklanıyor, gel ve onu öldür!» der. Ancak Ğarkad ağacı hâriç. Zira o, Yahudîlerin ağaçlarındandır.” Müslim, Fiten, 82. Bkz. Buhârî, Cihâd 94, Menâkıb 25

Hazret-i Îsâ’nın hakikat amacı, Deccâl ve onun taraftarlarıdır. Deccâl’in Yahudî asıllı olması nedeniyle onu en çok Yahudîler destekleyecek, bu nedenle de Hazret-i Îsâ’nın hışmına uğrayacak ve yeryüzünden silinip gideceklerdir. Bu da göstermektedir ki Yahudî-Müslüman gayreti o zamana kadar devam edip gidecektir.

Dipnotlar:

[1] Hazret-i Îsâ -aleyhisselâm- domuz eti yemeyi o kadar şiddetle yasaklar ki bunun önemini göstermek kastıyla domuzların yok edilmesini buyurur. Bu emirde Îsâ -aleyhisselâm-’ın yolu üzere olduklarını iddia ettikleri hâlde domuz eti yemeyi helâl sayan ve onu fazla biçimde hoşlanan hristiyanları fırça atma da mevzubahisidir. Yeniden Îsâ -aleyhisselâm-’ın bu emrinde, hristiyanların tâzim gösterdikleri simgeleri ortadan kaldırarak, tahrif edilmiş hristiyanlığı iptal etmesine de işaret vardır.

[2] Ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, Melâhim 12, 14 4324; Tirmizî, Fiten 21, 54, 59, 62.

[3] Muhammed Enverşâh el-Keşmîrî ö. 1352/1933 bunlardan yetmiş beşi Rasûlullâh’ın lafı, başka bir deyişle merfû hadis olmak üzere 101 rivâyeti derlediği yapıtına et-Tasrîh bimâ Tevâtere fî Nüzûli’l-Mesîh Halep 1385/1965 ismini vermiştir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Ebediyet Yolculuğu, Erkam Yayınları

KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİ

KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİ

KIYAMET GÜNÜ ALAMETLERİ

KIYAMET GÜNÜ ALAMETLERİ

sizlere IslamıYaşıyorum.com farkıyla sunulmuştur .
Dualar ve Anlamları

Rüya Tabirleri

Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: