ŞEHİTLİK İSTEMENİN SEVABI

ŞEHİTLİK İSTEMENİN SEVABI

ŞEHİTLİK İSTEMENİN SEVABI

ŞEHİTLİK İSTEMENİN SEVABI

Esmaül Hüsna’nın tecelli ettiği yerler nelerdir? Esmaül Hüsna tecellileri ve gizemleri.

Allah, ezelde yalnız kendisi mevcut iken öğrenilmeyi murâd etti. Sıfatlarının esmâ-i ilâhiyyenin tecellîsi ile cihanı yarattı. Cenâb-ı Hakk’ın, bizim algı ettiğimiz ve edemediğimiz nice ebedî sıfatları vardır. O’nun cemâlî ve celâlî tam sıfatlarının kâmil mânâda tecellî ettiği aksettiği yerler:

1. Kâinat,

2. Kur’ân-ı Kerîm ve

3. İnsandır.

1. KAİNAT

Kâinat, tam ilâhî sıfatların “fiilî”, Kur’ân-ı Kerîm ise “kelâmî” bir tezâhürüdür. Diğer bir ifâdeyle Kur’ân-ı Kerîm, kelâm sû- retine bürünmüş bir âlemdir. İnsan ise, o evrenin bir özü gibidir. Zira Allah’ın tam sıfatlarından az veya çok nasîp almış tek varlık odur. Onun, mahlûkâtın en iftiharlısı nedeni de budur. Ancak onda Mudill¹, Mütekebbir² v.b. celâlî sıfatların yanında; Hâdî³, Rahmân4, Rahîm5 vb. cemâlî sıfatların tecellîsi de bulunmaktadır. Görüldüğü gibi insan, “câmiu’l-ezdâd”dır. Başka Bir Deyişle tam müsbet ve menfî sıfatlar kendinde bir araya gelmiştir. Bu surattan insan, fıtraten hayra da şerre de eğilimlidir. Bunun neticeyi olarak insan, nefs tezkiyesi ve kalp tasfiyesiyle süflî sıfat ve temâyüllerinden temizleyip rûhânî tarafını tekâmül ettirmek ve böylece kâmil bir insan olmakla mükelleftir. Bunu ise, ancak enbiyâ ve evliyânın irşâdıyla gerçekleştirebilir.

2. İNSAN

İnsan, “vâsıl-ı ilâllâh” başka bir deyişle “Allah’a erişme” yolunda ilerleyerek melekleri dahi aşabilme eforuna sâhiptir. Bunun için insanın mevkisi, “melekten üstün âlî dereceler” ile, “hayvandan alt süflî derekeler” arasında bir yerde bulunur. Nefs manisini aşabilen insan, ilâhî zerâfetlerin sergilendiği bir sanat hârikasıdır. Kâinat kitabının hulâsası, fâtihası ve yaratılış gizemidir. Zira insanın et ve kemikten ibâret olan zâhirî görüntüsünün altındaki mânevî varlığında, ilâhî sıfat tecellîlerinin nice gizemleri, nurları ve hakîkatleri saklıdır.

Bir buğday tanesi buğday türünün tüm husûsiyetlerini içinde taşıdığı gibi, her çeşit tohumun içinde o türün tam husûsiyet ve kişiliği mevcuttur. İnsan da, evrende var olan her şeyin hakîkatini ihtivâ eden müstesnâ bir varlıktır. İnsan, evrenin içinde dürüldüğü bir öz, bir tohum gibidir. Nitekim bu hakîkati beyân sadedinde Şeyh Gâlib, bir beytinde şöyle der:

Güzelce bak zâtına kim zübde-i evrensin sen,

Merdûm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen!..

Başka Bir Deyişle: “Ey insan! Gönül gözü ile kendine bir bak ki, yaratılanların özüsün sen. Kâinatın gözbebeği olan âdemsin sen” demektedir.

Hak Teâlâ bir hayli evrenler yaratmıştır. Bu kâinatların adedinin 18 binden 360 bine kadar olduğuna dâir değişik rivâyetler vardır. Bu evrenler umûmiyetle “ulus evreni” ve “emir evreni” olmak üzere iki kategoride ele alınmışlardır. Bu cihanlardan birini teşkil eden insanın yaratılışı ise hem “ulus evreni” hem de “emir evreni”ndendir:

Nitekim âyet-i kerîmede:

Mudill: Hak edenleri dalâlete

Mütekebbir: Her şeyde yücelik ve azamatini gösteren.

Hâdî: Hidâyete eriştiren.

Rahmân: Dünyadaki tam mahlûkâta acıma

Rahîm: Âhirette sâdece mü’min kullarına acıma

“Bşehirmiş olun ki, emir de ulus yaratma da O’nundur. Kâinatların Rabbi olan Allah ne yücedir.” buyurulur. Â’râf, 54

3. KUR’AN

Cenâb-ı Hakk’ın, Kur’ân-ı Kerîm’de “haleka” fiiliyle ifâde emrettiği, elle yakalanan, gözle görülen, buud ve ebatları olan dünyaya “ulus evreni” denir. Zaman ve mekanla mukayyet olarak yaratılmış varlıklardan teşekkül eden kâinattır. Buna mal ve şehâdet evreni de denilir. Beş duyumuzla sezdiğimiz şeyler bu evrendendir. Bu görünen kâinat; toprak, su, hava, ateş vs. “ulus evreni”ndendir.

Zaman ve madde mevzubahisi olmaksızın Cenâb-ı Hakk’ın “kün” ol emriyle var olan âlame ise “emir evreni” denir. Aynı zamanda Kur’ân-ı Kerîm’de:

“De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir!” İsrâ, 85 âyetiyle ifâde edilen doğa ötesi, mânevî ve derûnî evrene de “emir evreni” denir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi 1, Erkam Yayınları

ALLAH’A İMAN NEDİR?

ESMAÜL HÜSNA NEDİR?

sizlere IslamıYaşıyorum.com farkıyla sunulmuştur .
Dualar ve Anlamları

Rüya Tabirleri

1 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: