REGAİP GECESİ YAPILACAK DUA VE İMANLAR NELERDİR?

REGAİP GECESİ YAPILACAK DUA VE İMANLAR NELERDİR?

REGAİP GECESİ YAPILACAK DUA VE İMANLAR NELERDİR?

REGAİP GECESİ YAPILACAK DUA VE İMANLAR NELERDİR?

Regaip kandilinde yapılması öneri edilen namaz, dua ve ibâdetleri sizler için derledik. İşte Regaip gecesi yapılacak dua ve imanlar.

Üç Aylar’ın ilk kandili; Regaip gecesi yapabileceğiniz 9 ibadet.

1. GÜNDÜZÜNDE ORUÇ YAKALAMAK

Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip kandilinin evvelinde başka bir deyişle Perşembe günü Allah arkadaşları oruç yakalanmasını öneri etmişlerdir. Bu oruç perşembe ve cuma olmak üzere 2 gün tutlacağı gibi yalnızca Cuma günü yakalanmasını uygun görenler de vardır.

Mahmud Sami Ramazanoğlu k.s. “Dualar ve Zikirler” kitabında: “Leyle-i Regâip’deri evvelki perşembe günü oruç yakalanıp akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek’atta bir selâm vermek üzere oniki rek’at beyhude namaz kılınacaktır.” emretmişlerdir.

2. KAZA NAMAZI VE BEYHUDE NAMAZ KILMAK

En önemli hususlardan biri, namazdır. Hak arkadaşları bu gecede namaz kılmanın önemine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını öneri etmişlerdir.

Tüm Namazların Kılınışı

Mahmud Sami Ramazanoğlu k.s. Dualar ve Zikirler kitabında Regaip gecesi kılınacak beyhude namazı şöyle anlatılmaktadır:

Leyle-i Regâip’deri evvelki perşembe günü oruç yakalanıp akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek’atta bir selâm vermek üzere oniki rek’at beyhude namaz kılınacaktır.

Her rek’atta Fâtiha’dan sonra üç kere “Kadir” suresi ve oniki kere “İhlâs” sûresi okunacaktır.

Veyahut bir kere “Kadir” sûresi ve üç kere “İhlâs” sûresi okuTüm nur.

Namaz tamam olduğunda yetmiş kere:

Okunuşu: “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve su baskınlım.”

“Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır.

Sonra secde edilip secdede yetmiş kere:

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

“Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, tam yanılgılardan münezzeh ve tümce beceriksizliklerden pâk ve yücedir.”

Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere:

Okunuşu: “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.”

“Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin tam yanılgılarımdan geç, onları bağışla, kuşkusuz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.

Tekrar secde edip yeniden yetmiş kere:

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

“Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, tam yanılgılardan münezzeh ve tümce beceriksizliklerden pâk ve yücedir.” duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak -celle ve alâ- Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra birey secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.

3. KTÜMÖR’ÂN-I KERÎM OKUMAK

Allah arkadaşları Regaip gecesinde çokça Ktümör’ân-ı Kerîm okunmasını öneri emretmişlerdir.

İbni Mes’ûd radıyallahu anh‘den söylenti edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle emretti:

“Kim Ktümör’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” Tirmizî, Fezâilü’l-Ktümör’ân 16

İbni Abbâs radıyallahu anhümâ’dan söylenti edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle emretti:

“Kalbinde Ktümör’an’dan bir ölçü bulunmayan kimse perişan konut gibidir.” Tirmizî, Fazâilü’l-Ktümör’ân 18

Ktümör’ân Okumakla Alakalı Hadisler

4. TEVBE İSTİĞFAR ETMEK

Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını bağışlayacağını bu gecede müjdelemiştir. bk. Müslim, Îman, 279

Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: Efendimiz: “Ben, günde surat kere istiğfâr ederim…” Müslim, Zikir, 42 emretmişlerdir.

Müslim’de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle emredilir:

“Resûlullâh’a -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Mîrâç’ta üç şey verildi: Beş süre namaz, Bakara sûresinin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının bağışlandığı haberi…” Müslim, Îman, 279

Seyyidü’l-İstiğfâr Duası

5. DUÂ ETMEK

Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

Ayet-i kerîmede emredilir:

Ey Rasûlüm! De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer katsın?..” el-Furkân, 77

Yeniden rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki koşulundan birinin hamd ötekisinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

Bir keresinde Resûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh’a hamd ve Resûlü’ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

“–Ey namaz kılan zât! Duâ et, duâna hamdele ve salvele ile başladığın sürece duân kabûl olunur.” emretmiştir. Tirmizî, Deavât, 64/3476

Ktümör’ân’da Geçen Dualar

Hadislerde Geçen Dualar

6. SALAVAT GETİRMEK

Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimize salavat getirmeyi Allah Teâla buyurmuştur. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin tam kasvetlerinin gideririleceği bildirilmiştir.

Ayet-i kerîmede emredilir:

“Kuşkusuz ki Allâh ve melekleri, Peygamber’e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O’na salevât getirin ve bütün bir teslimiyetle selâm verin!” el-Ahzâb, 56

Übey bin Kâb -radıyallâhu anh- diyor ki:

“Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e:

«– Yâ Rasûlallâh! Ben sana çok salavât-ı şerîfe getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?» diye sordum.

«– Dilediğin kadar yap.» emretti.

«– Duâlarımın dörtte birini salavât-ı şerîfeye ayırsam uygun olur mu?» diye sordum.

«– Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.» emretti.

«– Öyleyse duâmın yarısını salavât-ı şerîfeye ayırayım.» dedim.

«– Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.» emretti.

Ben yeniden:

«– Şu hâlde üçte ikisi yeter mi?» diye sordum.

«– İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için iyi olur.» emretti.

«– Öyleyse duâya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavât-ı şerîfe getirsem nasıl olur?» deyince:

«– O takdirde Allâh tam kasvetlerini giderir ve günahlarını bağışlar.» emretti.” Tirmizî, Kıyâmet, 23

Salavat Nasıl Getirilir?

7. SADAKA VERMEK

Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin şahsı pek çok risk ve belâlardan muhâfaza edeceği, buna ilâveten sadaka sahibini muhabbetullâh’a nâil eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesnâ geceler de sadaka vermeye en hoş vesilelerdir.

Çünkü Cenâb-ı Hak şöyle emretmiştir:

“Allah yolunda infâk edin! Kendi ellerinizle kendinizi riske atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Çünkü Allah, muhsinleri iyilikte bulunan, işini hoş yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları beğenir.” el-Bakara, 195

Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- zengin-fukara her mü’mini infâka teşvik eder; bir hurmadan başka bir şeyi olmayan için; “Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun, onu da bulamazsanız hoş ve güzel bir laf ile korunun.” emrederdi. Buhârî, Edeb, 34

Sadaka Nedir?

8. HAMD ETMEK VE ŞÜKÜR HALİNDE BULUNMAK

Bu mübârek gecelerde Rabbimize çokça hamd etmeli ve şükür halinde bulunmalıyız.

Âyet-i kerîmede “Ebedi ve her zaman diri olan Allah’a güvenip sabret. Onu hamd ile tesbih et!…” Furkân sûresi, 58 buyrulmaktadır.

Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle emretmişlerdir:

“Meşrû işlere Allah’a hamd ile başlanmazsa hayır ve verimi kesilir.” İbn-i Mâce, Nikâh, 19; Ebû Dâvud, Edeb, 18

“Şükür, îmânın yarısıdır…” Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, I, 107

“Cenâb-ı Hakk’ın nîmetlerine hamd ü senâ, insanı nîmetin zevâlinden emîn kılar.” Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 3836

“Allah’a hamdetmek şükrün başıdır. Allah’a hamdetmeyen bir kul O’na şükür etmemiştir.” Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 3835

9. ALLAH’I ÇOKÇA ZİKRETMEK

Mübârek gecelerde Rabbimizi zikretmeye daha çok ehemmiyet verilmelidir.

Âyet-i kerîmede emredilir: “Kendi kendine, dilenerek ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle, sabah-akşam Rabbini an. Gâfillerden olma!” el- A’râf, 205

“Rabbinin adını zikret ve tam varlığınla O’na yönel.” el-Müzzemmil, 8

“…Allâh’ı zikretmek, elbette en büyük ibâdet’tir…” el-Ankebût, 45

Allâh Resûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle emreder:

“Allâh’ı hoşlanmanın alâmeti, Allâh Teâlâ’yı zikretmeyi hoşlanmaktır.” Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, II, 52

“Yeryüzünde Allâh Allâh diyen biri var oldukça, kıyâmet kopmayacaktır.” Müslim, Îmân, 234/148

Zikir Çeşitleri

REGAİP GECESİ NEDİR? REGAİP KANDİLİ’NİN ÖNEMİ

REGAİP GECESİ NEDİR? REGAİP KANDİLİNİN ÖNEMİ

REGAİP NE DEMEK? REGAİP GECESİ NELER YAPILIR?

LEYLE-İ REGAİP NEDİR?

MÜBAREK GECELERDE YAPILACAK İMANLAR

DUALARIN KABUL EDİLDİĞİ GECELER

DUALARIN REDDEDİLMEDİĞİ 5 GECE

sizlere IslamıYaşıyorum.com farkıyla sunulmuştur .
Dualar ve Anlamları

Rüya Tabirleri

2 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: